Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Trainingsacteursgezocht.nl


Door gebruik te maken van de Website van Trainingsacteursgezocht.nl aanvaardt de gebruiker aan de volgende voorwaarden gebonden te zijn:

• Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder (zowel in enkelvoud als in meervoud):
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3 Betaalde Diensten: de onderdelen van Trainingsacteursgezocht.nl die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Trainingsacteursgezocht.nl vastgestelde bedrag.
1.4 Content: alle door Trainingsacteursgezocht.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's, documenten, data, geluid, applicaties, software.
1.5 Dienst: de dienstverlening die door Trainingsacteursgezocht.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leden in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
1.6 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leden.
1.7 Gebruikerscontent: alle door een Lid of Opdrachtgever op Trainingsacteursgezocht.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke en/of bedrijfsgegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's en documenten.
1.8 Lid: de natuurlijke of rechtspersoon die een vermelding op Trainingsacteursgezocht.nl heeft.
1.9 Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het lid en Trainingsacteursgezocht.nl op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft om gebruik te maken van de Diensten.
1.10 Profiel: de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.
1.11 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Lid met gebruikmaking van de Website.
1.12 Website: de website Trainingsacteursgezocht.nl.

• Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Trainingsacteursgezocht.nl en de Gebruiker.
2.2 Trainingsacteursgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Trainingsacteursgezocht.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Trainingsacteursgezocht.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 Trainingsacteursgezocht.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.5 In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Trainingsacteursgezocht.nl.
2.6Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Trainingsacteursgezocht.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Trainingsacteursgezocht.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.8 Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Trainingsacteursgezocht.nl dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Arnhem; dan wel, ter keuze van Trainingsacteursgezocht.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.
2.9 In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Trainingsacteursgezocht.nl, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.

• Artikel 3. Toegang, registratie en Lidmaatschap
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Trainingsacteursgezocht.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
3.2 Het Lidmaatschap gaat in zodra Trainingsacteursgezocht.nl dit aan de aanvrager heeft bevestigd.
3.3 Trainingsacteursgezocht.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikerscontent te weigeren c.q. te wijzigen c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
3.4 Tijdens het registratieproces maakt de Gebruiker een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Trainingsacteursgezocht.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
3.5 Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Trainingsacteursgezocht.nl daarvan direct op de hoogte te stellen. Trainingsacteursgezocht.nl is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Trainingsacteursgezocht.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
3.6 Trainingsacteursgezocht.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
3.7 Trainingsacteursgezocht.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Trainingsacteursgezocht.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Trainingsacteursgezocht.nl.

• Artikel 4. Het gebruik van Trainingsacteursgezocht.nl
4.1 Trainingsacteursgezocht.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Trainingsacteursgezocht.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.
4.2 Het Lidmaatschap van Trainingsacteursgezocht.nl heeft tot doel het vinden van geschikte opdrachtgevers. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Trainingsacteursgezocht.nl, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
4.3 Door het aanbieden van Gebruikerscontent op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
4.4 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.5 Trainingsacteursgezocht.nl is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Trainingsacteursgezocht.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Trainingsacteursgezocht.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
4.6 Opdrachtgevers en Leden zullen zich bij het gebruik van Trainingsacteursgezocht.nl en alle communicatie die zij versturen via de door Trainingsacteursgezocht.nl of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
b. het plegen van (virtuele) diefstal;
c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');
h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Trainingsacteursgezocht.nl door andere Leden.
4.7 Trainingsacteursgezocht.nl heeft de Content van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle Gebruikerscontent op de Website is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Trainingsacteursgezocht.nl draagt voor de Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Trainingsacteursgezocht.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
4.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
4.9 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.6 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 2.000 (tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Trainingsacteursgezocht.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
4.10 Trainingsacteursgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

• Artikel 5. Onderhoud
5.1 Trainingsacteursgezocht.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Trainingsacteursgezocht.nl ontstaat.

• Artikel 6. Prijzen en betalingsvoorwaarden
6.1 Alle facturen dienen vooraf te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Pas na betaling heeft het Lid volledige toegang tot zijn/haar profiel.
6.2 Het Lid dient voorafgaand aan de inschrijving een juiste keuze te maken betreffende de abonnements-vormen (=gratis account of een Premium Account). Het lid kan ten allen tijde het lidmaatschap upgraden/vernieuwen. Het nieuwe lidmaatschap gaat in zodra de upgrade heeft plaatsgevonden.
6.3 Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.
6.4 Alle door Trainingsacteursgezocht.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
6.5 Trainingsacteursgezocht.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
6.6 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Trainingsacteursgezocht.nl schriftelijk op te zeggen.

• Artikel 7. Privacy
7.1 Trainingsacteursgezocht.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Trainingsacteursgezocht.nl van toepassing.

• Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Trainingsacteursgezocht.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Trainingsacteursgezocht.nl, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Trainingsacteursgezocht.nl en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainingsacteursgezocht.nl openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
8.2 Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van Trainingsacteursgezocht.nl zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
8.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Trainingsacteursgezocht.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainingsacteursgezocht.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
8.4 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Trainingsacteursgezocht.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

• Artikel 9. Beëindiging van het Lidmaatschap
9.1 Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website of per e-mail aan info@Trainingsacteursgezocht.nl, onder vermelding van uw voor- en achternaam en e-mailadres. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld van bijvoorbeeld de Premium Account.
9.2 Trainingsacteursgezocht.nl is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
e. Trainingsacteursgezocht.nl naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Trainingsacteursgezocht.nl heeft ontvangen;
f. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Trainingsacteursgezocht.nl is Trainingsacteursgezocht.nl gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Trainingsacteursgezocht.nl te onthouden.
9.3 Wanneer Trainingsacteursgezocht.nl wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Trainingsacteursgezocht.nl gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
9.4 In geval Trainingsacteursgezocht.nl besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
9.5 Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Trainingsacteursgezocht.nl en laat onverlet enige vordering van Trainingsacteursgezocht.nl op het betreffende Lid.

• Artikel 10. Overmacht
10.1 Trainingsacteursgezocht.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Trainingsacteursgezocht.nl gebruikt maakt.

• Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Trainingsacteursgezocht.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainingsacteursgezocht.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Trainingsacteursgezocht.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Trainingsacteursgezocht.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Trainingsacteursgezocht.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 100,00 (honderd euro).
11.3 Iedere aansprakelijkheid van Trainingsacteursgezocht.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Trainingsacteursgezocht.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
11.4 Iedere Gebruiker die zijn account activeert gaat akkoord met het delen van zijn persoonlijke gegevens op het internet, deze algemene voorwaarden en onze disclaimer.

• Artikel 12. Verwijzingen
12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Trainingsacteursgezocht.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

• Artikel 13. Melding van Inbreuk
13.1 Gebruikerscontent dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

• Artikel 14. Geen garantie; aansprakelijkheid van Trainingsacteursgezocht.nl
14.1 Trainingsacteursgezocht.nl spant zich er voor in Trainingsacteursgezocht.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
14.2 Trainingsacteursgezocht.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Trainingsacteursgezocht.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
14.3 Trainingsacteursgezocht.nl garandeert uitdrukkelijk niet dat:
a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van geschikt werk;
b. de op Trainingsacteursgezocht.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
c. de werking van Trainingsacteursgezocht.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
Op Trainingsacteursgezocht.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Trainingsacteursgezocht.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
14.4 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainingsacteursgezocht.nl, is Trainingsacteursgezocht.nl niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
a. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Trainingsacteursgezocht.nl;
b. gebruikmaking van op Trainingsacteursgezocht.nl gepubliceerde informatie;
c. verlies van een wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
d. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Trainingsacteursgezocht.nl gepubliceerde of via Trainingsacteursgezocht.nl verzonden informatie;
e. uitval en/of onbereikbaarheid van Trainingsacteursgezocht.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

• Artikel 15. Geschillen
15.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Nijmegen, januari 2014
0 referenties

Trainingsacteur?

Registreer nu gratis en profiteer van de voordelen:

 • GRATIS ONLINE VINDBAAR
  Maak jezelf online vindbaar voor opdrachtgevers
 • GRATIS AANBOD VAN OPDRACHTEN
  Reageer op aangeboden opdrachten
 • GRATIS PROFESSIONEEL PROFIEL
  Profileer jezelf met specialismen, referenties, opleidingen en ervaringen.
 • GRATIS ONLINE PROMOTIE
  Deel eenvoudig je gegevens met opdrachtgevers zoals je beschikbaarheid, documenten en nog veel meer!
Registreer